Efterskole med plads til unge med særlige behov

Mange unge mennesker vil gerne på efterskole, og det er og har altid været en populær måde at afslutte folkeskolen på. Men hvad gør man, hvis man har et særligt behov, som ikke nødvendigvis matcher andre unge? Her skal man søge målrettet mod at vælge den bedste efterskole, der har overskud til og fokus på inklusion af unge mennesker med særlige behov.

Hvordan defineres børn og unge med særlige behov?

Der kan være tale om en række eller enkelte problemer hos de unge, der har særligt brug for ekstra hjælp i skolen. De har dog alle det til fælles, at de i højere eller lavere grad har problemer med for eksempel hukommelsen, af de har problemer i sociale relationer og kan have vanskeligt ved at få nye venner, at de nemt taber tråden og mister overblikket. En anden fællesnævner er, at disse børn og unge har brug for særligt tilrettelagt undervisning, der er tilpasset den måde, de lærer bedst på.

En dygtig efterskole vil kunne hjælpe det pågældende barn med at få et aktivt socialt liv og ruste dem til en god fremtid og et selvstændigt liv. En efterskole kan her hjælpe med at give barnet den nødvendige tillid til at udfolde deres evner og talenter.

Inklusion af elever med særlige behov

Den pågældende efterskole behøver ikke udelukkende at have unge med særlige behov. Vælg en dygtig efterskole, der tilbyder specialundervisning og inklusion, så de udfordrede elever kan være med og deltage på lige fod med alle andre elever. Nogle børn har et særligt behov, som medfører, at de har brug for støtte og supplerende undervisning.

Forskellige efterskole tilbyder forskellige specialundervisninger i forskellige fag, men særligt dansk og matematik kan volde problemer for nogle børn og unge.

Den bedste og dygtigste efterskole vil kunne tilbyde kontinuerlig evaluering af og med den enkelte elev og elevens forældre, så det sikres, at de mange unge med særlige behov får det bedste udbytte ud af undervisningen og får lov og mulighed for at udvikle sig positivt.

Den gode efterskole tilbyder både specialundervisning og supplerende undervisning

Det er ikke altid tilstrækkeligt at bruge undervisningsdifferentiering og holddannelse, når der er tale om børn og unge med særlige behov. Det gælder, uanset om der er tale om en sædvanlig folkeskole eller en specialiseret efterskole.

Det kan i den forbindelse være optimalt for eleven at få tilbudt en inklusionsmulighed, der går ud over niveaudelt undervisning. For at kunne tage imod et inklusionstilbud, skal den unge være godkendt af PPR, og ellers skal skolelederen eller læreren udarbejde en udtalelse om den pågældende udfordrede elevs særlige behov.

Specialundervisningen på den dygtige efterskole skal foregå med markant lavere klassekvotient, og undervisningen skal tilrettelægges på tværs af årgange.

Alternativt kan det elevens behov dækkes ved at have flere lærere på ét hold, hvorved efterskolen kan tilgodese elevens særlige behov.

Vælg en velegnet efterskole, der har stort fokus på rummelighed og mangfoldighed og som nænsomt kan tage sig af hver enkelt elev med særligt behov. På den måde kan den unge føle sig tryg på sin efterskole og samtidig få mulighed for at udvikle sig i den helt rigtige retning.

Author: admin